Cập nhật lúc 20:17 06/02/2017 (GMT+7)

Phật và Bồ tát ở khắp mọi nơi miễn là hành giả có tâm

(PGVN)

Các bạn thân mến! Thực ra nghĩ như vậy là xuất từ cái tâm chân thành mà ra nhưng không hề có cơ sở về giáo lí nhà Phật. Kinh Phật nói: “Vạn pháp từ tâm tưởng sinh”, chứ thực ra Phật và Bồ tát ở khắp mọi nơi, ở ngay tâm của bạn, bạn nghĩ đến các Ngài với tâm cung kính, chân thành thì các Ngài đã chứng rồi. Vì sao nói vậy? Vì Phật và chư Đại Bồ tát có thể phân thân cùng một lúc ra khắp mọi nơi, hễ bạn niệm danh hiệu các Ngài chân thành thì ngay lúc đó, các Ngài lắng nghe sẽ đến chứng và gia trì cho bạn. 

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nhân ngày xuân, tôi muốn chia sẻ về Phật pháp để các bạn đồng tu qua đó mà quán xét.

Các bạn đồng tu thân mến! Ở nước ta hễ vào dịp đầu năm sau khi ăn ba ngày tết là mọi người lại có “phong trào” đi du xuân lên chùa hái lộc mà chùa càng xa, nhiều người đến thì cho là linh thiêng nên cố gắng đi cho bằng được. Những người có điều kiện kinh tế, thời gian dỗi kéo dài thì việc đi như vậy đem lại niềm vui tâm linh không có vấn đề gì. Nhưng đa số phật tử đời sống kinh tế có hạn, sau ba ngày tết phải lo mua sắm rất nhiều thứ từ thức ăn, đến quần áo cho cả gia đình con cái, tiền cúng dường cho cha mẹ già v.v…nên sau cái tết kinh tế đã cạn nhưng thấy mọi người đi lễ chùa xa, mình không đi thì rất áy náy, xem như mình có lỗi với chư Phật, chư Đại Bồ tát. 

Các bạn thân mến! Thực ra nghĩ như vậy là xuất từ cái tâm chân thành mà ra nhưng không hề có cơ sở về giáo lí nhà Phật. Kinh Phật nói: “Vạn pháp từ tâm tưởng sinh”, chứ thực ra Phật và Bồ tát ở khắp mọi nơi, ở ngay tâm của bạn, bạn nghĩ đến các Ngài với tâm cung kính, chân thành thì các Ngài đã chứng rồi. Vì sao nói vậy? Vì Phật và chư Đại Bồ tát có thể phân thân cùng một lúc ra khắp mọi nơi, hễ bạn niệm danh hiệu các Ngài chân thành thì ngay lúc đó, các Ngài lắng nghe sẽ đến chứng và gia trì cho bạn. 
 
Vì thế, trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Kinh Địa Tạng, Kinh Dược Sư v.v… đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy chúng ta rõ điều này nên khi ta niệm Phật A Di Đà hay Phật Dược Sư, đức Quán Thế Âm, đức Địa Tạng v.v…thì các vị liền đến mà chứng minh, tiếp dẫn chúng ta về thế giới của Ngài hay lắng nghe lời cầu nguyện của các bạn, thương xót thông cảm vô bờ bến mà gia trì ủng hộ mọi sự đều được thành tựu miễn là lời cầu đó thành tâm và chính đáng. Chính vì lẽ đó, khi ai đó lúc sắp lâm chung mà trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà mười niệm tiếp nối thì ngay lập tức Phật sẽ hiện thân đến tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Vì thế, Phật A Di Đà mới được các chư vị Phật, chư Bồ Tát ở khắp mười phương ca ngợi và gọi danh xưng Ngài là Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Còn đức Quán Thế Âm Bồ tát thì được gọi là Viên Thông Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật nói về đức Quán Thế Âm Bồ tát qua lời thưa thỉnh của Ngài Vô Tận Ý Bồ tát: “Bấy giờ Bồ tát Vô Tận Ý liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai bên hữu, chấp tay hướng Phật bạch rằng: "Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát Quán Thế Âm, do nhân duyên gì gọi là Quán Thế Âm?"
 
Phật bảo Bồ tát Vô Tận Ý: "Này thiện nam tử! Nếu có vô lượng muôn ức chúng sinh đương chịu các khổ não, nghe danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, thiết tha xưng niệm, tức thời Bồ tát Quán Thế Âm lắng nghe âm thanh kia, đều được giải thoát…”
Nếu trong tam thiên đại thiên quốc độ, quỷ Dạ xoa cùng quỷ La sát, đoàn lũ kéo về, muốn gây não hại, nghe xưng danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, các quỷ kia không còn dùng được mắt dữ ngó người huống là gieo hại…

Nếu trong tam thiên đại thiên quốc độ, giặc cướp hoành hành, đầy đồng chật lộ, có người thương chủ dẫn đoàn con buôn mang nhiều của báu vượt qua đường hiểm, bị cướp chặn đường; trong đoàn lâm nạn nếu được một người cất tiếng hô to: "Này các thiện nam tử, chớ nên kinh hãi, xin hãy nhất tâm xưng danh Quán Thế Âm Bồ tát, Bồ tát sẽ đem pháp lực vô úy ban cho chúng sinh, ai mà kêu cầu sẽ đặng thoát nạn". Đoàn buôn nghe lời đồng loạt xưng danh "Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát", nhờ xưng danh hiệu ấy, đều đặng giải thoát.
Này Vô Tận Ý! Đại Bồ tát Quán Thế Âm có sức oai thần cao vời như thế…

Các bạn nên biết! Các Ngài ở các trụ xứ cách chúng ta hằng hà sa số cõi nước, nếu không có công năng Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội thì làm sao các Ngài có thể phân thân mà đến gia trì chứng minh, cứu vớt cho chúng ta? 

Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội tức là các Ngài có thể tắt ở đây mà đến nơi nào các Ngài muốn ngay tức khắc. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phầm Phổ Hiền Bồ tát Khuyến Phát hay Phẩm Long Nữ Phật v.v… các bạn đã thấy  rõ điều này.  
 
Trong Tây Du Kí, khi đức Tề Thiên Đại Thánh giao chiến với Thiện Tài Đồng Tử, ngài dù có Kim Chơn Hỏa nhãn vào được lửa không cháy, nhưng đã bị lừa và bị đối phương dùng Hỏa Tam Muội phun mà cháy hiện nguyên hình là khỉ, lông càng lúc càng rụng. Lo sợ sư huynh chết, Sa Tăng đã vào chùa vác tượng Quán Âm tìm đến Phổ Đà Sơn tìm đức Quán Thế Âm để cầu cứu. Chặng đường xa ngàn trùng, lại mưa lớn. Việc làm đó đã cảm động đến đức Quán Thế Âm và Ngài đã thương xót hiện ra ứng cứu bằng nước Cam lồ. Ngài đã nói Sa Tăng rằng: “Con chẳng cần phải lặn lội đương xa mà đến nơi ta, Ta ở khắp mọi nơi, hãy chắp tay niệm danh hiệu Ta thì lập tức Ta sẽ đến mà cứu giúp!” 

Các bạn đồng tu thân mến!  

Cho nên, qua câu chuyện này tôi muốn nói với quý vị nào mà khoan cảnh không thể đi xa ngày xuân, bạn vẫn có thể ở trước ngôi Tam bảo nhà bạn hay đến làng Phổ Đà, hoặc một ngôi chùa gần nhất mà thành tâm cầu nguyện danh hiệu các Ngài một cách thành kính. Các Ngài sẽ lập tức chứng và gia trì cho bạn thành tựu như nguyện. 

Vì thế, tôi tặng các bạn đọan thơ này: 
             Phật và Bồ tát khắp nơi
             Đâu cần lặn lội đi tìm đâu xa? 
             Tất cả ở tại lòng ta
             Hễ thành tâm niệm là Ngài chứng cho. 
             Qua sông thì phải có đò
             Muốn được Phật độ thì tâm chân thành 
             Trì niệm danh hiệu các Ngài 
             Mọi sự thành tựu không hề đơn sai! 
Các bạn đồng tu thấn mến!  

Với các bạn đồng tu ở làng Phổ Đà thì thầy ân cần mà tặng bài thơ này:

TẾT DU XUÂN 2017 

Xuân này bạn sẽ đi đâu? 
Về quê với mẹ hay là chu du? 
Cúng Phật cũng chính là tu 
Phật ở mọi chỗ, đâu cần đi xa?
Trước tiên là đến Phổ Đà 
Giao thừa ngày tết xin đừng chớ quên! 
Dâng hoa Di Lặc trước tiên
Cầu Ngài năm mới phước duyên rộng dài,
Gia đình hạnh phúc, phát tài 
Phước lộc cho cả năm dài thêm hơn 
Sau rồi khi hết tuần hương
Xin lộc của Phật về xông cửa nhà 
Trước là chúc tuổi mẹ già, 
Chúc cha rồi mới lì xì cho con.
Mùng một tiếp bạn bàn tròn
Bánh chưng chay với lời vàng trao nhau
Năm mới tinh tấn mau mau
Tụng Kinh đều đặn, cùng nhau tu hành
Giáo lí tiến bộ thêm nhanh 
Làm nhiều công đức, phước lành mai sau
Mùng hai sắm lễ mau mau
Đem dâng Địa Tạng cầu cho an lành 
Mùng ba mới thực du hành
Lũng Tiên hoặc đến vãng chùa Kiến Linh 
Lạy Phật, sau mừng tuổi thầy Thoa 
Năm mới kể chuyện nên là qua loa
Để về cơm nước hương hoa 
Dâng lên để cúng gia tiên nhà mình
Một năm mới rất phân minh
Bao nhiêu công việc gia đình lo toan.
Thầy ngồi như thấy từng đoàn
Mười rằm đại lễ cầu an kéo về!

Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc, an khang và thân tâm an lạc, công đức thêm nhiều, đạo hành tinh tấn.  

Trên đây là gợi ý của thầy nhé, còn các cô chú có chương trình khác thì tùy nhé!

Quảng Tịnh Cư sĩ   

Ý kiến phản hồi

 Refresh