Một ngọn núi, ba con đường (Hết)

Một ngọn núi, ba con đường (Hết)

11/4/2016 9:50:48 AM
Chúng ta tu phải chân thành, thật thà. Những gì Phật dạy hôm nay làm chưa được, ngày mai ráng làm. Năm này chưa xong, năm tới ráng cho xong. Như vậy bước đường tu hành của mình mới tiến bộ. Nếu cứ để y nguyên thói xấu cũ, chỉ mang danh hiệu phật tử thôi thì chắc lâu tiến lắm. Cho nên biết tu rồi chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực sao cho xứng đáng là con của Phật.

Một ngọn núi, ba con đường (P.1)

03/11/2016, 09:58
Ba con đường đó tuy ở chân núi là ba, nhưng khi tới đỉnh chỉ có một đỉnh núi, một ngôi chùa, một đức Phật thôi. Ba con đường đó tôi tạm ví dụ cho ba tông phái trong đạo Phật: Thiền tông, Tịnh độ tông và Mật tông.

Thổi tắt ngọn nến 123

31/10/2016, 16:52
Tự con phải thắp lên ánh sáng trong tâm, tự con phải đi, tự con phải phá vỡ bóng tối vô minh. Không ai có thể giúp con được! Ngay chính chư Phật cũng chỉ là người dẫn đường mà thôi, tự con phải bước, tự con phải đi, phải tự nghiệm, phải tự thể chứng.

Sám hối - ăn năn - phát lồ - xưng tội

01/11/2016, 10:24
Trên con đường tu tập, kể cả pháp hành tôn giáo cũng như pháp hành tâm linh, "sám hối" là cách cơ bản giải quyết những sai phạm đã qua và ngăn ngừa sai quấy phạm phải sắp tới. Đôi khi, có người chọn cách "sám hối" làm pháp hành trì thường nhật để phát khởi lòng từ và thúc liễm thân tâm thường nhật.

Chọn đường tu

22/10/2016, 08:40
Tu là sửa cái hư vọng dối trá trở lại “Chân”, sửa những cái xấu xa tồi tệ mục nát trở lại “Mỹ”, sửa cái tội ác tàn bạo trở thành“Thiện”. Tu không có cầu kỳ và rất thực tế như vậy, thì ở thời đại nào, xứ sở nào, hạng người nào lại chẳng nên tu?

Niệm Phật cầu bình an thịnh vượng có đúng với giáo lý nhà Phật? 123

10/10/2016, 16:00
Khi đi chùa lễ Phật, mọi người thường niệm danh hiệu Phật (“Nam mô A Di Đà Phật”), cầu bình an thịnh vượng và cầu Phật “độ” cho việc này, việc nọ… Như vậy là không đúng với giáo lý nhà Phật, không hợp với bản ý của đức Thế Tôn. Thử lấy một vài ví dụ sau đây:

"Buông bỏ tất cả" để làm gì? 123

17/10/2016, 11:00
Tu hành không phải là buông bỏ, mà là để hiểu lẽ hoán đổi… Một bữa nọ, hai thầy trò cao tăng ngồi nói chuyện với nhau, và có cuộc đối thoại sau đây:

Pháp niệm Phật lục diệu môn

17/10/2016, 14:25
Pháp niệm Phật lục diệu môn (niệm Phật theo hơi thở ra vào mà đếm). Đây cũng là phương pháp buộc tâm trừ vọng tưởng. Nó cũng thuộc về phương pháp Thiền Quán. Chúng ta y theo đây mà tu hành, đến khi được tịnh định, minh tâm kiến tánh, giải thoát sinh tử luân hồi.

Công hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm

18/10/2016, 13:59
Bồ Tát Quan Thế Âm dùng tâm đại từ để cho vui, dùng tâm đại bi để dứt khổ, phẩm cách cứu khổ cứu nạn là hóa thân của từ bi. Từ bi là chí nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Từ bi là đức tính của Bồ Tát Quan Thế Âm. Từ bi cũng là công đức đặc thù của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tâm đại từ đại bi của Bồ Tát Quan Thế Âm cứu vớt tất cả những nỗi khổ đau của vô lượng chúng sinh, thành tựu đạo nghiệp cho vô lượng chúng sinh.


Nguyện trụ Tòng lâm 123

14/10/2016, 15:50
Như vậy chẳng trụ Tòng Lâm thì chẳng thể vun trồng Phật nhân, chẳng trụ Tòng Lâm thì chẳng thể thành tựu Phật quả. Bằng không, nhân địa chẳng chân, gặp quả cong queo. Phải biết Tòng Lâm là chủ thể của Tam Bảo, cũng là nền tảng hành đạo. Tòng Lâm suy, chánh pháp không làm sao trụ ở đời lâu dài được. Tòng Lâm hưng thạnh thì Tam Bảo là phước điền của thế gian.