Cập nhật lúc 08:47 10/10/2017 (GMT+7)

Đồng Nai: Lễ truyền giới tại Đại Giới đàn Pháp Loa

(PGVN)

Theo chương trình Đại Giới đàn Pháp Loa (08-12/10/2017 tức 19-23/08/Đinh Dậu), tối ngày thứ 2 (09/10/2017 - 20/08/Đinh Dậu), tại giới trường tăng, ni, hội đồng thập sư đã cử hành truyền giới Sa di, Sa di Ni, Thức xoa ma na.

 
Cung kính nghe rằng: Người phát tâm cầu thọ Giới pháp, nên phải biết Giới pháp là tối quan trọng, không chỉ có đức Phật khuyên dạy giữ gìn và tôn trọng, mà ba đời chư Phật cũng đều dạy như vậy. Cho nên, đức Thích Ca Mâu Ni khi nhập vô dư Niết bàn, đã di giáo lại rằng: “Sau khi ta diệt độ, trong đời Tượng pháp phải tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Người năng kính giữ Ba La Đề Mộc Xoa là bậc Đại sĩ trong tứ chúng, cũng không khác gì ta còn tại thế vậy”.
 

Ý kiến phản hồi

 Refresh