Tham Thiền kiếp này chưa kiến tánh, khi chết rồi đi về đâu?

Tham Thiền kiếp này chưa kiến tánh, khi chết rồi đi về đâu?

7/28/2016 3:32:44 PM
Đức Phật nói: “Nếu người giữ được ngũ giới thì không mất thân người”, khỏi bị đọa vào Tam ác đạo(*). Kiếp này mình trì ngũ giới, mặc dầu chưa ngộ, kiếp sau đầu thai thành người, tiếp tục tham nữa, bởi cái nhân cách ấm cũng chẳng thể mất được, vì Trí Bát Nhã(**) của mình trong A lại da thức(***) được chứa trong kho không mất, đợi khi nào khởi lên vận hành rồi chủng tử mới mất, nếu chưa vận hành cứ giữ mãi trong kho Tạng thức, dù trải qua muôn ngàn kiếp cũng không mất.

Linh hồn có thật tồn tại vĩnh viễn?

13/07/2016, 10:29
Vậy làm sao có thể cho là có linh hồn bất biến, linh hồn vĩnh hằng? Dường như là không thể có được, không những người chết rồi, không có linh hồn cố định, mà ngay khi còn sống, thân tâm chúng ta đều biến đổi không ngừng trong từng phút giây một. Thế nhưng, Phật giáo đã không tin có linh hồn, thì bản thể của việc luân hồi trong sáu cõi và siêu phàm nhập thánh là gì? Hay nói cách khác, cái gì "luân hồi", cái gì "siêu phàm, nhập thánh"?

Giáo lý và pháp môn

11/07/2016, 12:36
Hai chữ “教理 - Giáo lý là nghĩa lý trong kinh giáo, tác dụng và mục đích của giáo lý là để phá chấp. Tại sao? Bởi do chúng sinh chấp thật, nên bị kẹt nơi sinh tử luân hồi chẳng thể ra được, nên giáo lý là dạy cho chúng sinh phá chấp để thoát khỏi luân hồi, phải thực hành theo giáo lý mới mong giải thoát.

Thiền tông và Tịnh độ một thể phải không?

03/07/2016, 08:49
Nói thì đúng, nhưng sự hiểu không đúng. Cách thực hành giữa Tổ Sư Thiền và Tịnh độ có khác, nhưng mục đích không khác, chỉ là pháp thiền trực tiếp hay gián tiếp mà thôi. Tức Tổ Sư Thiền có thể kiến tính lúc còn sống, không cần đợi sau chết mới vãng sinh.

Lúc Ngài Duy Ma Cật bệnh, tại sao hàng đệ tử Phật rất ngại khi đến viếng thăm?

02/07/2016, 09:33
Ấy là muốn tỏ bày: Bệnh của chúng sinh hay chấp thật, chấp có Phật, chấp không Phật … bất cứ chấp vào cái gì đều là bệnh, nói “tất cả chúng sinh đều có Phật tánh”, hễ chấp “thật có Phật tánh” cũng là bệnh, chấp “không Phật tánh" cũng là bệnh, có chấp tức thành bệnh. Do đó Phật Thích Ca vừa thuyết liền phá, chỉ vì sợ chúng sinh chấp thật vào đó, khiến chẳng được giải thoát.

Làm sao giữ tròn chữ hiếu giữa mẹ chồng và nàng dâu?

30/06/2016, 16:13
Kính thưa thầy, làm thế nào để giữ tròn chữ hiếu với mẹ chồng và đồng thời làm tròn bổn phận của một người vợ, nếu có sự xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu?

Cúng dường nào có công đức lớn nhất? 123

17/06/2016, 10:10
Hỏi: Giữa một người bất thiện đang đói và một bậc đại tăng đang đầy đủ, bố thí (cúng dường) cho ai phước báu lớn hơn?

Thay mới các vật dụng thờ cúng 123

09/06/2016, 12:37
Trước khi thay mới, bạn cần đến trước bàn thờ, đốt một nén hương, chắp tay xá lạy Phật và tổ tiên, thầm khấn nguyện xin phép các ngài cho phép con thay mới các vật dụng thờ cúng lâu nay, để phụng thờ các ngài thành kính hơn. 

Người chết bất đắc kỳ tử, thì nghiệp quả sẽ ra sao?

07/06/2016, 11:13
Kính bạch Thầy, nếu người sắp chết, được có nhiều người tụng kinh, niệm Phật, thì người đó niệm Phật theo, nên sau khi chết được sinh về cảnh giới lành. Ngược lại, đối với những người họ bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử thì sao? Kính xin Thầy hoan hỷ giải đáp điều này cho con rõ.

Giải đáp ý nghĩa Ngoại đạo & Tứ y

05/06/2016, 08:34
Trì giới và nhẫn nhục/Được tội chẳng được phước/Muốn biết không tội phước/Đừng trì giới nhẫn nhục.