Trần Thái Tông: Đời - Đạo lưỡng toàn

Trần Thái Tông: Đời - Đạo lưỡng toàn
18/12/2017, 08:23
Phương Tây có câu tục ngữ "Hoạn nạn làm lớn con người". Phương Đông cũng có câu danh ngôn tương tự "Ngậm cay đắng trong cay đắng mới làm con người trên loài Người".