Không một Pháp để làm

Không một Pháp để làm
09/07/2017, 09:33
Bài này được viết để thành kính tưởng niệm bổn sư Hòa thượng Thích Tịch Chiếu (1912 - 2016), vị trụ trì quá cố của chùa Tây Tạng Bình Dương, trong tuần lễ tròn một năm thầy viên tịch.

Bất khả tư nghị là như thế nào?

Bất khả tư nghị là như thế nào?
26/04/2016, 16:45
Trong Phật giáo có một thuật ngữ là bất khả tư nghì (nghị) 不可思議 Hễ nói tới điều gì không thể hiểu được thì người ta bèn nói đó là điều bất khả tư nghì. Thật ra dù cho điều gì sâu kín khó hiểu cũng không hẳn phải là bất khả tư nghì. Thí dụ nói nhất thiết duy tâm tạo 一切唯心造 tuy khó hiểu nhưng không phải là bất khả tư nghị.