Cái biết của trực giác…

Cái biết của trực giác…
16/04/2018, 11:47
Đặc biệt là khi có năng lực trực giác phát sinh, người ta rất dễ khởi tâm kiêu mạn. Đây là nguyên nhân khiến trực giác dần dần biến mất. Tùy thuộc vào phúc báo mà có người cuối đời, có người qua kiếp sau mới mất trực giác. Hiểu điều này để chúng ta giữ gìn sự khiêm tốn, dù cho kết quả tâm linh nào hiện ra chăng nữa cũng không bao giờ kiêu mạn, tự mãn. 

Lòng bồ đề tâm (P.2)

Lòng bồ đề tâm (P.2)
11/04/2015, 10:53
Theo luận lý của khoa học, Trí tuệ, Tâm trí và Tiềm thức là ba chiều của không gian tâm thức. Tâm thức phát triển thì Trí tuệ phát triển. Nhưng Trí tuệ phát triển chưa làm cho Tâm thức phát triển.