Vô ngôn - Vô thuyết

Vô ngôn - Vô thuyết
07/01/2018, 11:11
Theo tinh thần Phật giáo Bắc truyền nói riêng, chúng ta thường nghe câu nói: "Suốt bốn mươi chín năm Như Lai không hề nói một chữ" và thực sự câu nói đó có xuất xứ ra sao và đức Phật vì sao tuyên bố như vậy? Chúng ta có thể đọc qua đoạn trích trong kinh Lăng-già tiếng Phạn dưới đây và mỗi người sẽ tự có những suy nghĩ hoặc những câu trả lời riêng cho mình.

Nguồn gốc của một thế giới quan vô tận

Nguồn gốc của một thế giới quan vô tận
01/12/2015, 22:33
Một con chim bay ngang qua hư không, nó đến hay đi, không có dấu vết. Thí dụ này được dùng để định nghĩa tính khởi (17): Pháp tính vô phân biệt hiện khởi hiện tiền trong Bồ đề tâm