Phật dạy chính kiến xây dựng nền tảng trí tuệ cho con người

Phật dạy chính kiến xây dựng nền tảng trí tuệ cho con người
18/04/2017, 14:07
Theo lời Phật dạy, sự thấy biết đúng như thật không phải do sự học hỏi trong sách vở hay suy tư, phân tích bằng trí thức. Sự thấy biết đúng như thật là kết quả của sự trải nghiệm, và nhờ vào sự chứng ngộ của bản thân do tu tập đúng pháp.

Chính kiến là nền tảng của đạo đức học

Chính kiến là nền tảng của đạo đức học
05/03/2017, 13:03
Mình có thể thực tập theo những hướng dẫn của đức Thế Tôn để dừng lại. Thở vào, con ý thức về hình hài của con. Thở ra, con ý thức về toàn thể hình hài con. Lúc đó, cái tâm đi vào cái thân và cái thân đi vào cái tâm.

Bửu Tạng Luận

Bửu Tạng Luận
04/03/2017, 15:31
Chân lý trống rỗng, vốn là vô thân, sự thần thông biến hóa như con rồng trên trời, sự che khuất vũ trụ như mây bỗng tụ, ấy chưa phải là quý, ấy chưa phải là chân, nếu chấp đó cho là thật tức là người chưa đạt đạo. Hoặc có hình tướng đẹp đẻ, hoặc có ngôn ngữ biện tài, hoặc có trí huệ thông minh, hoặc có ứng dụng khéo léo, nếu chấp ấy cho là đạo cũng chưa phải là việc lành vậy. Sự hữu tất bất chân, tạo tác tất bất thường, trời đất còn phải hoại, huống là vật chất, đâu thể vững chắc lâu bền!

Vấn đề đức tin trong đạo Phật

Vấn đề đức tin trong đạo Phật
21/11/2016, 08:58
Hãy nhìn đức Phật ở địa vị chính của Ngài, và đừng bao giờ đặt ngài ở địa vị một thần linh, một chúa tể. Người phật tử nếu có tin tưởng, thì chỉ là tin tưởng ở sự dẫn đạo sáng suốt của bậc giác ngộ, tin tưởng ở khả năng giác ngộ (Phật Tính) sẵn có ở mọi loài, chứ không phải tin nơi quyền phép có thể ban phúc trừ họa.

Thái độ tâm linh của đạo Phật

Thái độ tâm linh của đạo Phật
11/11/2016, 16:05
Đạo Phật mời chúng ta hãy tự lên đường, không hành lý, không vướng bận nô lệ vào thần quyền hay nhân quyền; đạo Phật mời chúng ta hãy đứng lên tự gánh lấy trách nhiệm của riêng mình trước đời sống; con đường của đạo Phật là con đường đưa dẫn đến sự thấy chân chính, “khiến tà kiến thành chân chính” (Ditthijjukamma), đó là con đường duy nhất đưa đến một đời sống tâm linh cao đẹp...

Những suy ngẫm về việc thờ Phật

Những suy ngẫm về việc thờ Phật
15/04/2016, 09:21
Tất cả những ai tìm Phật ở ngoài cũng như người đi tìm “lông rùa, sừng thỏ”, chỉ khi nhận diện được các bản tánh của mình thì mới tin rằng: “Tâm tức là Phật” và bản tánh của mình đầy đủ tất cả, xưa nay vẫn thanh tịnh. Nhưng vì bị vẩn đục bởi những tham sân si, ô nhiễm bởi những ý tưởng, vọng niệm cho nên như mặt trời bị áng mây che lấp không làm sao sáng tỏ được.

Khó & dễ

Khó & dễ
22/12/2015, 15:29
Khó khăn bởi nghiệp sân si/Dễ dàng tha thứ bao lụy phiền tan/Khó khăn bởi nghiệp vô minh/Dễ dàng chánh kiến chân tình tuệ tri. 

Tản mạn "nghiệp" truyền thông

Tản mạn
22/06/2015, 14:23
Khóa Bồi dưỡng đã khép lại một tuần rồi, nhiều bài viết của nhiều tác giả cũng đã được cập nhật, vậy còn gì để viết? Tôi có đặt vấn đề như vậy nhưng sao vẫn muốn trải lòng một tí, tản mạn một tí, mông lung một tí về khóa Bồi dưỡng này.

Nền tảng căn bản của nhận thức và hành động tích cực

Nền tảng căn bản của nhận thức và hành động tích cực
06/04/2014, 14:46
Chính kiến và Chính niệm, hai chi phần quan trọng và thiết yếu của bát chính đạo là nền tảng căn bản của nhận thức và hành động tích cực đưa đến an vui, hạnh phúc.

Yêu theo con đường Bát chính đạo

Yêu theo con đường Bát chính đạo
15/12/2013, 08:50
Tình yêu nam nữ bây giờ được xếp vào khổ đế và tập đế, vì thương và ghét cả hai đều đau khổ bởi vì đều do tham ái gây ra. Muốn là khổ. Muốn mà không được cũng khổ. Ngay cả khi có được cái mà bạn muốn, cũng là đau khổ nữa, bởi vì khi được chúng, bạn lại lo sợ sẽ mất chúng.
1 Trang trước Trang sau