Người xuất gia trẻ hoàn tục

Người xuất gia trẻ hoàn tục
16/03/2017, 10:59
Không phải xuất gia gieo duyên rồi hoàn tục; cũng không phải vi phạm giới luật, không còn đủ tư cách và phẩm hạnh để khoác lên mình chiếc áo cà sa nữa. Đơn giản, bởi vì họ không còn đủ nghị lực để bước tiếp con đường cao đẹp như chí nguyện ban đầu!

Giải đáp thắc mắc về Giới luật Phật giáo

Giải đáp thắc mắc về Giới luật Phật giáo
13/10/2016, 13:54
Kinh Lăng Nghiêm nói: "Chẳng những thân không phạm, luôn cả cái “không phạm” cũng không còn", tức thân tâm đều dứt, luôn cả cái dứt cũng không có, như thế đối với vô thượng bồ đề mới có hy vọng. 

Vai trò của nữ tu Phật giáo trong thời Bắc thuộc

Vai trò của nữ tu Phật giáo trong thời Bắc thuộc
18/07/2016, 10:36
Những trang sử vàng son còn ghi dấu ấn về những kỳ tích vẻ vang của Ni giới hay cư sĩ tại gia đã nói lên vai trò vô cùng quan trọng của Phật giáo trong việc hun đúc trí tuệ, tài năng cho những người đi theo hướng Phật dạy. Các vị sư tu hành đắc đạo, cũng như tinh ba của giáo pháp Phật Đà từ thời sơ khai lập quốc đã là những tác nhân tích cực trong việc đào tạo con người mang chí lớn, làm việc lợi ích cho nước nhà.

Người xuất gia vì hoàn cảnh phải hoàn tục

Người xuất gia vì hoàn cảnh phải hoàn tục
08/07/2016, 16:39
Vị này phát tâm xuất gia, nay vì hoàn cảnh phải hoàn tục, không bằng người giữ bản nguyện ban đầu, tiếp tục tu xuất gia. Nếu sau khi hoàn tục vẫn tu pháp Tổ sư Thiền, thì cũng như những cư sĩ tại gia tu Thiền vậy, tốt hơn so với người không tu.

Thái Bình: Trường hạ Thánh Long khai khóa An cư Kiết hạ

Thái Bình: Trường hạ Thánh Long khai khóa An cư Kiết hạ
22/06/2016, 07:24
Sáng ngày 16/05/Bính Thân (20/06/2016), tại chùa Thánh Long, Trường hạ cơ sở một Phật giáo Thái Bình tổ chức lễ khai khoá An cư Kiết hạ PL.2560 – DL.2016. Tại Trường hạ chùa Thánh Long có 100 vị Tỳ kheo và Tỳ kheo ni của Tp.Thái Bình và huyện Vũ Thư về tu học.

Bốn giới điều trọng cấm của người xuất gia là gì?

Bốn giới điều trọng cấm của người xuất gia là gì?
06/10/2013, 10:04
Sự phân loại các giới trong Luật Tứ phần  và trong Luật Pāli  được sắp xếp theo thứ tự từ nặng đến nhẹ. Trong đời sống xuất gia của Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, tội Ba-la-di là tội nặng nhất.

Văn tưởng niệm Tôn sư Hải Triều Âm

Văn tưởng niệm Tôn sư Hải Triều Âm
02/08/2013, 15:06
Chúng con, nguyện noi gương ân đức Thầy. Chúng con đem hết thân tâm này đảnh lễ bậc ân sư vị sanh thành giới thân tuệ mạng cho chúng con. Chúng con đồng kính nguyện trên Thầy xả báo an tường, cao đăng Phật quốc...

Giới Bồ tát của người tại gia

Giới Bồ tát của người tại gia
04/06/2013, 15:32
Nếu Bồ tát tại gia, sau khi thọ giới, đi đường gặp người bệnh, không tìm phương tiện chăm sóc, hoặc tìm cách gửi gắm cho người khác chăm sóc, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Ðó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi.