Rắm tháng Mười, rằm Hạ nguyên, Tết lúa mới

Rắm tháng Mười, rằm Hạ nguyên, Tết lúa mới
02/12/2017, 04:22
Mỗi năm có ba ngày rằm lớn: Rằm tháng Giêng còn gọi là rằm Thượng nguyên (Thượng ngươn); rằm tháng Bảy còn gọi là rằm Trung nguyên (Trung ngươn); và rằm tháng Mười còn gọi là rằm Hạ nguyên (Hạ ngươn), Tết lúa mới.