Hiểu thế nào về câu: “Ðại quỷ Vô thường không hẹn mà đến?”

Hiểu thế nào về câu: “Ðại quỷ Vô thường không hẹn mà đến?”
13/04/2018, 09:05
Những người tuy nói là tu hành nhưng không giữ giới thì không thể dự phần còn nếu phạm tội phỉ báng chính pháp, phạm 10 điều trọng thì cũng như người chẳng tu đều phải đọa vào địa ngục A Tỳ ngay tức khắc, khó có ngày ra nên nói: “Ðại quỷ vô thường không hẹn mà đến” là đạo lý này.