Tâm hương dâng Thầy

Tâm hương dâng Thầy
21/04/2017, 16:00
Kính dâng Giác linh Hòa thượng Giáo Thọ Sư Tân viên tịch thượng Quảng hạ Bửu